امینیان


 نشانی: کرمانشاه- خیابان چهل متری مطهری غربی - روبروی مسجد هاشمی - فروشگاه ایران- فروشگاه امینیان
 تلفن: 083-37222001
 موبایل: 9188565654
 دورنگار (فکس): 083-37279407 , 083-37222001
 نشانی الکترونیک: lgkermanshah@yahoo.com