طاهری


 نشانی: کرمانشاه - شهرک ظفر - ایستگاه 4 - بلوک 98 - قطعه یک - فروشگاه ال جی
 تلفن: 083-34314800
 موبایل: 9187180114
 دورنگار (فکس): 083-34318450
 نشانی الکترونیک: taheri.agencylg1389@gmail.com