سوری


 نشانی: کرمانشاه - شهرستان کنگاور - بلوارانقلاب - روبروی اداره پست - فروشگاه لوازم خانگی سوری 09188370160
 تلفن: 083-48231724-5
 موبایل: 9181370052
 دورنگار (فکس): 083-48222362
 نشانی الکترونیک: sajadsouri0160@gmail.com