جمالی


 نشانی: کرمانشاه - صحنه - خیابان آیت ا.. کاشانی - اول بازار - فروشگاه پارسیان
 تلفن: 083-48327023
 موبایل: 9183380089
 دورنگار (فکس): 083-48326417
 نشانی الکترونیک: jamali.farshad@ymail.com