قاسم باطنی


 نشانی: زنجان- خیابان خرمشهر- مجتمع تجاری باطنی 7272388
 تلفن: 024-33770028
 موبایل: 9121416574
 دورنگار (فکس): 024-33773469
 نشانی الکترونیک: bateni.zanjan_lg@yahoo.com