سلیمی


 نشانی: زنجان - میدان رسل - خیابان امامت - روبروی دانشگاه پیام نور - فروشگاه تهران کالا
 تلفن: 024-33460427
 موبایل: 9121412268
 دورنگار (فکس): 024-33471916
 نشانی الکترونیک: a.salimi2268@gmail.com