ساینا ایده آریاک


 نشانی: رشت- خیابان امام خمینی- ابتدای بازار بحرالعلوم- فروشگاه پویا- آقای مقدم -(مهاجر09113337381)- ( 09113328418جعفری )
 تلفن: 013-33229998
 موبایل: 9111313127
 دورنگار (فکس): 013-33227730, 013-33226364
 نشانی الکترونیک: pooyashop@yahoo.com