معدلی


 نشانی: رشت- خیابان بحرالعلوم- بعد از بازار رضا- فروشگاه برادران معدلی09113376563
 تلفن: 013-33232239, 013-33227043
 موبایل: 9111315951
 دورنگار (فکس): 013-33237831
 نشانی الکترونیک: baradaranemoaddeli@yahoo.com