بهتاج


 نشانی: رشت- بلوار شهید انصاری- روبروی برق منطقه 1 گیلان- بازرگانی شاهین 09113333050 / شادفر09111383268
 تلفن: 013-33755501-3
 موبایل: 9111310039
 دورنگار (فکس): 013-33752422مالی
 نشانی الکترونیک: shahin_kala@yahoo.com