مجید زاده


 نشانی: رشت - خیابان مطهری - بازار مسجد صفی
 تلفن: 013-33235595
 موبایل: 9111310156
 دورنگار (فکس): 013-33235912
 نشانی الکترونیک: bazargani_talayeh@yahoo.com