همت زاده


 نشانی: بندر انزلی - خیابان سپه - فروشگاه ال جی مرکزی
 تلفن: 013-44545196
 موبایل: 9111811021 پدر09113812809
 دورنگار (فکس): 013-44541786
 نشانی الکترونیک: hemmatzade@yahoo.com