نوروزی


 نشانی: تالش - خ امام -جنب شهرداری - فروشگاه نوروزی
 تلفن: 013-44233439
 موبایل: 9111819047
 دورنگار (فکس): 013-44236794
 نشانی الکترونیک: abbasnorozi15@yahoo.com