جعفری


 نشانی: تالش- خیابان امام- فروشگاه پرویز جعفری
 تلفن: 013-44232774
 موبایل: 9111819104
 دورنگار (فکس): 013-44542930
 نشانی الکترونیک: اصلا با کامپیوتر کار نمیکنند