میرزایی


 نشانی: رشت - گلسار - بلوار دیلمان - چهارراه بهشتی - فروشگاه گلساران دیلم حسابدار33751015
 تلفن: 013-33750027
 موبایل: 9111313960
 دورنگار (فکس): 013-33751149
 نشانی الکترونیک: golsaran_deylam@yahoo.com