میرزایی


 نشانی: رشت- خیابان مطهری-(روبروی بانک مسکن) سه راه حاجی آباد- فروشگاه خانه کالا (شعبه یک) تلفن : 2223116 - فکس :2237150
 تلفن: 013-33223116
 موبایل: 9111313960
 دورنگار (فکس): 013-33237150
 نشانی الکترونیک: khane.kala@yahoo.com