خانم ابراهیمی


 نشانی: رشت- گلسار- روبروی تامین اجتماعی- نبش 86- فروشگاه ال جی
 تلفن: 013-33112816
 موبایل: 9117054223
 دورنگار (فکس): 013-33110974
 نشانی الکترونیک: h.ebrahimi_fg@yahoo.com