سبحانی


 نشانی: رشت - بازار لوازم خانگی - روبروی مسجد صفی بازرگانی پری مهری
 تلفن: 013-33222199
 موبایل: 9128005815
 دورنگار (فکس): 013-33222199
 نشانی الکترونیک: parimehr.sobhani@gmail.com