وصفی


 نشانی: لاهیجان - خیابان کاشف شرقی - فروشگاه خانه ال جی
 تلفن: 013-42241923
 موبایل: 9113415600
 دورنگار (فکس): 013-42236755
 نشانی الکترونیک: rezavasfi@yahoo.com