عباس قربانیان


 نشانی: اسلامشهر - خیابان ایرانشهر (باغ نرده سابق ) دور میدان (بین گلستان 6 و 8 ) فروشگاه لوازم خانگی تخت جمشید
 تلفن: 56150696-7
 موبایل: 9121949560
 دورنگار (فکس): 56129282
 نشانی الکترونیک: ghorbanian021@yahoo.com