فروتن - تهویه پارسیان


 نشانی: تهران- خیابان ری- اول سه راه امین حضور- مقابل پل زیرگذر- فروشگاه کیهان کالا
 تلفن: 33131010
 موبایل: 9121116460
 دورنگار (فکس): 33557868
 نشانی الکترونیک: keyhankala_foroutan@yahoo.com