فروتن -خلیج فارس


 نشانی: سه راه امین حضور - پاساژ خلیج فارس - شماره 2
 تلفن: 33546191
 موبایل: 9121116460
 دورنگار (فکس): 33546195
 نشانی الکترونیک: mohsen eradati@yahoo.com