علیزاده امید


 نشانی: تهران - خیابان دامپزشکی - بین خوش و قصر الدشت پلاک 279 فروشگاه هماهنگ
 تلفن: 66372440
 موبایل: 9123720650
 دورنگار (فکس): 66877056
 نشانی الکترونیک: m.alizadeh134@yahoo.com