علیزاده امید


 نشانی: امین حضور - پاساژ خلیج فارس - ط همکف - واحد 015 - فروشگاه ایران کولر
 تلفن: 33546294-7
 موبایل: 9123720650
 دورنگار (فکس): 33546298
 نشانی الکترونیک: ehsan.alzk@gmail.com