فروشگاه ظفری


 نشانی: تهران - تجریش - روبروی بیمه تامین اجتماعی - فروشگاه وحدت
 تلفن: 22704635
 موبایل: 9125396803
 دورنگار (فکس): 22703879
 نشانی الکترونیک: mohamadzafari@ymail.com