کرم تنهایی


 نشانی: تهران - خیابان پیروزی - خیابان نبرد شمالی - نرسیده به چهار راه بنی اکرم پلاک 294 و 292 - قصر اساس
 تلفن: 33166652
 موبایل: 9123580740
 دورنگار (فکس): 33192075
 نشانی الکترونیک: karamtanhaee@gmail.com