رضا راد


 نشانی: تهران - خیابان آزادی -خیابان بیست و یک متری جی-بین طوس و دامپزشکی-پلاک 83
 تلفن: 66030110-66050526
 موبایل: 9122459727
 دورنگار (فکس): 66008802
 نشانی الکترونیک: amirreza.mostafa2014@gmail.com