رحیمی


 نشانی: تهران - خیابان جمهوری نبش چهار راه دانشگاه پلاک 1136 - فروشگاه گلدیران جمهوری
 تلفن: 66970306-7
 موبایل: 9121966380
 دورنگار (فکس): 66970311
 نشانی الکترونیک: alirezakhan1351@yahoo.com