امیر پورباقری


 نشانی: تهران- خیابان تهران نو بعد از چهار راه خاقانی خیابان 105 تهران پارس جنب بانک تجارت فروشگاه پارس
 تلفن: 77918677
 موبایل: 9121762644
 دورنگار (فکس): 77953943
 نشانی الکترونیک: amir.pourbagheri@gmail.com