طاهری


 نشانی: تهران- نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی خیابان مهر شمالی پلاک 488 فروشگاه طاهری
 تلفن: 77892299
 موبایل: 9121181190
 دورنگار (فکس): 77892299
 نشانی الکترونیک: taherishop@yahoo.com