قلعه گستر


 نشانی: نکاء خیابان انقلاب روبروی سازمان تامین اجتماعی فروشگاه قلعه گستر
 نام صاحب نمایندگی: سیدرضا میری قلعه سری
 تلفن: 011-34742872
 موبایل: 09113540724
 دورنگار (فکس): 011-34742872
 نشانی الکترونیک: wala_neka@yahoo.com