یزد تبرید


 نشانی: بلوار منتظر قائم ـ نرسیده به چهارراه فاطمیه ـ جنب دفترخانه 4
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمود حیدری
 تلفن: 035-36288400-1 035-35231212