امین علیزاده


 نشانی: تهران - جمهوری - چهارراه شیخ هادی نبش رازی فروشگاه مهرگان
 تلفن: 66735550
 موبایل: 9121773497
 دورنگار (فکس): 66720186
 نشانی الکترونیک: lg.mehregan@gmail.com