میرباقری


 نشانی: رباط کریم - روبروی بانک کشاورزی آقای میر باقری ورزمرزیار
 تلفن: 56422154
 موبایل: 9121322127
 دورنگار (فکس): 56422154
 نشانی الکترونیک: akhadem30@gmail.com hassan11694@gmail.com