مرادی فرهاد


 نشانی: جاده قدیم کرج- شهر قدس-خ آزادی-تقاطع شهید بهشتی-نبش کوچه مجاهد
 تلفن: 46839506-9
 موبایل: 9123204364
 دورنگار (فکس): 46839508
 نشانی الکترونیک: goldiran10512@gmail.com