حاج ابراهیم


 نشانی: شهرری- خیابان 24 متری- خیابان آردایران(شیرمحمدی)- پلاک 59
 تلفن: 55902780
 موبایل: 9123791601
 دورنگار (فکس): 55910249
 نشانی الکترونیک: e.shahram50@yahoo.com