نجفی فراشا


 نشانی: شهرری - خ جاده قم-خ شهید غیبی-روبروی ستادشهر سالم-فروشگاه سرزمین ال جی
 تلفن: 55922203
 موبایل: 9121126373
 دورنگار (فکس): 55922106
 نشانی الکترونیک: lgnajafi@gmail.com