بدرلو


 نشانی: نسیم شهر-خ امام خمینی-میدان شهید رجایی-فروشگاه ال جی بدر لو
 تلفن: 56780416
 موبایل: 9124286345
 دورنگار (فکس): 56773157
 نشانی الکترونیک: alimohammadbadrloo@gmail.com