قشقائی


 نشانی: ورامین - باقر آباد - چهار راه اصلی جنب خانه اسنوا - فروشگاه قشقائی
 تلفن: 36132039
 موبایل: 9122913070
 دورنگار (فکس): 36137839
 نشانی الکترونیک: jqashqai@yahoo.com