ایرج سربازی


 نشانی: ورامین - قرچک - خیابان ولی آباد - روبروی مهدیه 15 پلاک 315 ساختمان آسیا فروشگاه سربازی
 تلفن: 36124404
 موبایل: 9121914121
 دورنگار (فکس): 36124405
 نشانی الکترونیک: phoroshgah_asia@yahoo.com