زندگی بهتر


 نشانی: آمل - خیابان شهید بهشتی - میدان شهید محمد زاده - اول بلوار منفرد نیاکی
 نام صاحب نمایندگی: علیرضا عباسی
 تلفن: 011-44288964
 موبایل: 09113271900
 دورنگار (فکس): 011-44288964
 نشانی الکترونیک: a.reza.abbasii@gmail.com