طاووس


 نشانی: آمل - خیابان شهید بهشتی - اندیشه 61 - فروشگاه طاووس
 نام صاحب نمایندگی: ابراهیم اصغرزاده
 تلفن: 011-44281415
 موبایل: 09111112090
 دورنگار (فکس): 011-44287975
 نشانی الکترونیک: tavoos.pakhsh@gmail.com