کرباسی


 نشانی: بابل - خیابان شریعتی - مقابل دانشگاه فنی نو شیروانی - فروشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: علی کرباسی
 تلفن: 011-32312930
 موبایل: 09111111333
 دورنگار (فکس): 011-32333666
 نشانی الکترونیک: ali.karbasi1972@Gmail.com