عموپور


 نشانی: بابلسر - بلوار شریفی - جنب ساختمان مهندسین - فروشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: حسین عمو پور
 تلفن: 011-35256688
 موبایل: 09111167756
 دورنگار (فکس): 011-35252429
 نشانی الکترونیک: hosseinamopour1@gmail.com