فروشگاه بزرگ الجی عدل -دانائی


 نشانی: یزد میدان شهدای محراب ابتدای بلوار دانشجو
 نام صاحب نمایندگی: آقای حامددانائی
 تلفن: 38278300
 موبایل: 09133511300
 دورنگار (فکس): 38278301
 نشانی الکترونیک: hameddanaei110@yahoo.com