جلیلی


 نشانی: بهشهر - چهار راه گرگان - جنب پاساژ نور
 نام صاحب نمایندگی: محمد ذریه جلیلی
 تلفن: 011-34525889
 موبایل: 09111523592
 دورنگار (فکس): 011-34525889
 نشانی الکترونیک: alijalili62@yahoo.com