نفیس


 نشانی: بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد، نرسیده به چهار راه آزادی، جنب بانک تجارت شهید هاشمی نژاد
 نام صاحب نمایندگی: سعید صداقتی
 تلفن: 011-34572222
 موبایل: 9112515361
 دورنگار (فکس): 011-34566230
 نشانی الکترونیک: saeedsedaghati_lg@yahoo.com