لوازم خانگی زهره


 نشانی: ساری - خیابان 18دی - روبروی ایستگاه معلم
 نام صاحب نمایندگی: محمود شفیقیان
 تلفن: 011-33243411
 موبایل: 09111519742
 دورنگار (فکس): 011-33243411