پدیده 2


 نشانی: مازندران - ساری - بلوار خزر - روبروی کفش شهرام - فروشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: سعید تقوی
 تلفن: 011-33242501
 موبایل: 09113232405
 دورنگار (فکس): 011-33245408
 نشانی الکترونیک: saeidtaghavi1@gmail.com