اقبال


 نشانی: مازندران - جویبار خیابان امام - جنب مخابرات
 نام صاحب نمایندگی: اسماعیل اقبالیان
 تلفن: 011-42542236
 موبایل: 09111292590
 دورنگار (فکس): 011-42542236
 نشانی الکترونیک: juybargold@yahoo.com