امیرمسعود


 نشانی: محمود آباد- خ معلم- فروشگاه لوازم خانگی امیر مسعود
 نام صاحب نمایندگی: مهرداد مسعودی
 تلفن: 011-44742420
 موبایل: 09113221479
 دورنگار (فکس): 44732656
 نشانی الکترونیک: rastintejaratco90@yahoo.com